Kişisel Verilerin Korunması Politikası

“Rotaboo Turizm Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.” olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca sizi kişisel veri işleme, işlenen kişisel verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK md. 11’de sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. Kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz. VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ Kanun uyarınca “Yayla Sokak A Blok No:9/6 Nilüfer/Bursa” adresinde faaliyet gösteren “Rotaboo Turizm Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.” (Bundan böyle kısaca “Rotaboo” olarak anılacaktır) veri sorumlusudur. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ Şirketimizin ürünlerinden ve hizmetlerinden faydalanmanız kapsamında aşağıda yer verilen kişisel verileriniz işlenmektedir: • Kimlik Bilgileriniz (Ad, Soyadı, T.C. kimlik numarası, yabancı TC kimlik numarası, cinsiyet, pasaport bilgisi, uyruk bilgisi, araç plaka bilgisi), • İletişim Bilgileriniz (Adresiniz, cep telefonunuz, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz), • Finansal Verileriniz (Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, ödeme bilgileriniz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz gibi) • Müşteri İşlem (Sipariş ve talep bilgisi, alışveriş geçmişi bilgileri gibi) • Pazarlama Verisi (Anket çalışmasıyla elde edilen veriler gibi) • İşlem Güvenliği (Web sitesi gezinme bilgileri, IP adresi, ID numarası, internet sitesi giriş/çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi) • Talep, öneri ve şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI • Kayıt ve işlemlerinize ilişkin doğrulama ve/veya aktivasyon süreçlerinin gerçekleştirilmesi, • Üyeliklerin oluşturulması, takibi veya iptali, • Teklif verilmesi, şirketimizin ürün ve hizmetlerini satın almanız dolayısıyla satış sözleşmesinin kurulması veya ifası, • Ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yerine getirilmesi, • Tüm Seyahat Hizmetlerinin Sunulması, Yürütülmesi, Geliştirilmesi, • Uçak Bileti Rezervasyon ve Satış İşlemleri, • Konaklama (Otel) Rezervasyon ve Satış İşlemleri, • Araç Kiralama ve Transfer Revervasyon ve Satış İşlemleri • Vize Başvuru Hizmetlerinin Sunulması, Yürütülmesi, Geliştirilmesi • Satış sonrası destek hizmetlerinin yerine getirilmesi, • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi, • Talep, soru, şikâyet ve önerilerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması, • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kayıtların genel zamanaşımı süresince saklanması, • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, • Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi, • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, • Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, • Onay vermiş olmanız halinde Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size önerilmesi ve bu kapsamda iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi amaçları ile işlenmesi. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, ürün veya hizmetlerimizin satışı veya sunulması kapsamında; elektronik ortamda internet sitemiz, mobil uygulamalarımız, sosyal medya hesaplarımız, e-posta ve çağrı merkezi vasıtasıyla; fiziki ortamda kargo/posta, faks, yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler kanalları vasıtasıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ve aşağıda sunulan hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır. a. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, tüm seyahat hizmetlerinin sunulması, yürütülmesi, uçak bileti rezervasyon ve satış işlemleri, araç kiralama ve transfer revervasyon ve satış işlemleri, konaklama (otel) rezervasyon ve satış işlemleri, vize başvuru hizmetlerinin sunulması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi amaçlarıyla işlenebilmektedir. Talep ettiğiniz ürün ve hizmetleri sizlere sunabilmemiz için ya da internet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden sizin ve çalışanlarınızın üyeliğini gerçekleştirebilmek için kimlik, iletişim, talep ya da finansal bilgileriniz gibi kişisel verilerinizi işliyor ve bu sayede rezervasyonlarınızın yapılmasını, operasyon sürecini ve üyelik sürecinizi takip ediyoruz. b. Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması, muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir. c. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; Talep, soru, şikâyet ve önerilerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, ileride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kayıtların genel zamanaşımı süresince saklanması, seyahat kapsamındaki sigorta işlemlerinin yapılması amaçlarıyla işlenebilecektir. d. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; Ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yerine getirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlere ilişkin faaliyetlerin takibi ve geliştirilmesi ve müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir. e. Açık rızanızı vermeniz halinde; Reklam / kampanya / promosyon /anket /raporlama süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenebilecektir. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI Kişisel verileriniz, Rotaboo platformunu kullanımınız kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda Şirketimiz tarafından, hizmet aldığımız; Kart ödemelerini doğrulamak ve geri ödemeleri işlemek amacıyla kredi kartı şirketleri, bankalar ve diğer ödeme sağlayıcıları, seyahat, organizasyon, vize aracılığı, araç kiralama, konaklama (otel), call center, kargo ve sigorta firması ile birlikte diğer iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere ve şirketimiz adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) vs. alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: · Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, · Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, · Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, · Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, · Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, · Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 4. Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle bildirebilirsiniz. TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ Yazılı olarak talepte bulunulması halinde; İnternet sitemizde (https://www.rotaboo.com/) yer alan “KVKK Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir, ya da noter aracılığıyla “Yayla Sokak A Blok No:9/6 Nilüfer/Bursa” adresine gönderebilirsiniz. Elektronik olarak talepte bulunulması halinde; KVKK Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine, yada Şirketimize daha önce bildirdiğiniz