Kullanım Koşulları


1. TARAFLAR

İşbu sözleşme; bir taraftan Konak Mh. Yayla Sk. A Blok No:9/6 Nilüfer/BURSA adresinde mukim, Çekirge Vergi Dairesi 7351354742 sicilde kayıtlı Rotaboo Turizm Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan böyle tedarikçi olarak anılacaktır) ile diğer taraftan …………………………………………. adresinde mukim, …………… Vergi Dairesi …………………… sicilde kayıtlı ………………………………………………………… (bundan böyle kısaca MÜŞTERİ-KURUM olarak adlandırılacaktır) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde akdedilmiştir.

2. AMAÇ

İş bu sözleşmenin amacı; MÜŞTERİ ile TEDARİKÇİ arasında kurulan sözleşme koşulları konusunda taraflar arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirtmektir.

3. HİZMETLER

İş bu sözleşmede yer alan hizmetler sözleşmenin başlangıç tarihinden sona eriş tarihine kadar tedarikçi tarafından sağlanacaktır. Sözkonusu hizmetler: Tedarikçi tarafından sağlanacak sistem aracılığı ile müşterininnin web sitesi ve mobil uygulama üzerinden kendisine sağlanan kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak, sistem içerisinde bulunan tarifeli ve tarifesiz uçak bileti, otel konaklama, araç kiralama, hesap modülü ve sistemin izin verdiği tüm ürünlerin, tedarikçinin ve alt tedarikçilerinin kuralları çerçevesinde satışını gerçekleştirmesidir.

4.SÖZLEŞME BAŞLANGICI VE SÜRESİ

01/01/2022 Başlangıç TARİHLİ OLUP 1 YIL SÜRELİDİR

4. MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a- MÜŞTERİ; bahsi geçen sözleşme konusu tüm hizmetlerin ödemesini peşin olarak hizmetin alındığı anda öder.
b- MÜŞTERİ; tedarikçi tarafından kendisine verilen kullanıcı adı ve şifrelerin başkalarıyla paylaşamaz. Aksi halde üçüncü kişilerin kullanımından kaynaklanabilecek zararlardan şirket sorumlu değildir.
c- MÜŞTERİ; alınan hizmetle ilgili tüm mevzuata ve tedarikçinin sistemle ilgili yayımlayacağı tüm bildirimlere uymayı kabul ve taahhüt eder.

5. TEDARİKÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a- TEDARİKÇİ; iş bu sözleşme 3. maddesinde belirtilen hizmet adımlarını zamanında yerine getirmekle sorumludur.
b- TEDARİKÇİ; herhangi bir anda müşteri'ye sunduğu hizmetlerin bir kısmının ilgili yasalara aykırı amaçlar için kullanıldığı kanaatine varacak olursa, söz konusu durumun ilgili yasalara aykırı olmadığı anlaşılıncaya kadar, verdiği hizmeti, Müşteri’ye haber vermeksizin durdurabilir.

6. HİZMET BEDELİ ve ÖDEMELER

Hizmet bedeli müşterinin satın aldığı hizmet bedeli içerisinden tahsil edilecektir.

7. SÜRE ve FESİH HAKKI

İş bu sözleşme, 01/01/2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerlidir. Bu süre içerisinde, 30 gün önceden karşı tarafa yazılı bildirmek suretiyle diğer taraf, sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. Sözleşme süresinin bitim tarihinde feshedilmemesi halinde işbu hizmet sözleşmesi aynı şartlarla 1 yıl daha uzayacaktır.

8. MÜCBİR SEBEP

Taraflar işbu sözleşme kapsamında yer alan faaliyetlerin kendi kontrolleri dışındaki mücbir sebepler (Deprem, sel, doğal felaketler, vs) ile yerine getirilememesi ve bu durumun kanıtlanması halinde, ortaya çıkacak zarar ve ziyandan karşılıklı ve diğer taraflara karşı sorumlu olmayacaklardır.

9. GİZLİLİK MADDESİ ve BİLGİ AÇIKLAMAYA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER

Müşteri, tedarikçinin web sitesi ve uygulamasına ilişkin teknik verileri herhangi bir üçüncü kişiye aktaramaz. Tedarikçi yan, sözleşme imzalandıktan sonra müşteriye ve müşteriyle bağlantılı kişilere ait kişisel veri ve diğer nitelikteki bilgileri kayıt altında tutar, bu verileri alınan hizmetle bağlantısı bulunmayan üçüncü kişilerle paylaşamaz.
MÜŞTERİ, tedaikçiye açıklayacağı bilgilerin üzerinde münhasır ve müstakil hak sahibi olduğunu; bu bilgilerin doğru, hukuka uygun ve kendisi tarafından ifşa edildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, TEDARİKÇİ’ye açıkladığı her türlü bilgiye ilişkin tüm sorumlulukları

10. DELİL SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların resmi defter ve kayıtları H.M.K 287. maddesi ve V.U.K. 95 maddesi uyarınca geçerli, bağlayıcı ve kesin delil olacaktır.

11. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların, iş bu sözleşmede yazılı adresleri tebligat adresleridir. Bu adreslerdeki değişiklikler yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği takdirde, sözleşmede yazılı adreslere yapılacak tebligatlar geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

12. GENEL HÜKÜMLER

İşbu sözleşme T.C. Yasalarına tabidir. İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların taraflar arasında sulhen halledilememesi halinde, uyuşmazlıkları çözmeye İnegöl Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. SON HÜKÜM

İş bu sözleşme 2 (iki) nüsha, 13 (onüç) ana madde ve 5 (beş) sayfadan ibaret olup, taraflar arasında imza altına alınmıştır.